Spørsmål og svar

Hvem kan søke legemiddelassistert rehabilitering(LAR)?

* Det skal foreligge en helhetlig tiltaksplan utarbeidet av søker og sosialtjeneste i samarbeid. * Unntak fra kriteriene kan gjøres pga. kronisk, livstruene sykdom eller alvorlig psykisk lidelse som gjør behandlingsopplegget nødvendig. * Fravik fra kriteriene kan også gjøres etter en samlet helhetlig vurdering.


Hvordan går jeg frem for å søke om legemiddelassistert rehabilitering?

Sosialtjenesten og primærlegen er henvisningsinstans til LAR. I praksis er det sosialtjenesten som må sende søknad med nødvendige vedlegg/opplysninger til nærmeste inntaksutvalg. Søknaden må normalt inneholde:

* Utfylt søknadsskjema * Uttalelse fra fastlege * Tiltaksplan * Sosialrapport med vurdering * Eventuelt andre dokumenter som er viktige i fht. søknaden


Gjelder pasientrettighetene LAR-klienter?

Ja, LAR-klienter har pasientrettigheter. Problemet er bare at de ikke er tilpasset denne typen behandling. Hvis du vil vite mer om dette bør du lese: Rusreformen – pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven.


Hvis jeg får avslag på LAR-behandling kan jeg klage da?

Ja, etter at vi fikk pasientrettigheter kan vi påklage avslag om LAR-behandling. Klage skal skje til Helsetilsynet i fylket, jfr. Pasientrettighetsloven § 7-1. Denne klagen skal da behandles av et annet inntaksutvalg enn det du fikk avslag fra.


Er det noen som kan hjelpe meg hvis jeg føler meg uretferdig behandlet, eller jeg ikke får den hjelpen jeg føler jeg har krav på?

Ja, du kan kontakte pasientombudet i ditt fylke.Hvis det er noe du ønsker å klage på kan du også ta kontakt med fylkeslegen i ditt hjemfylke. Det er fylkeslegen der du bor som skal ha det overordnede oppsynet med LAR-tilbudet der du bor.


Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i fengselsvesenet.

I et rundskriv fra justisdepartementet av 17.01.00 kan du finne nærmere informasjon om bruk av legemiddelassistert rehabilitering under soning, og hvordan det praktisk kan gjennomføres.


Kan jeg få «kvote» mens jeg venter på behandling i legemiddelassistert rehabilitering?

JA. Diskuter dette med fastlegen din. Det er viktig at du kontakter sosialtjenesten slik at søknadsprosessen for å komme inn i LAR er kommet i gang.

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss ved å trykke på lenken under.